ZASADY REKRUTACJI 
NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE ORAZ KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
W FORMACH POZASZKOLNYCH W CKZ W EŁKU

Podstawa prawna:

 1. Ustawa - Prawo Oświatowe (DZ.U. 2019.1148tj. ze zm.)
 2. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo Oświatowe z dnia 22 listopada 2018 (DZ.U. 2018.2245)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 19 marca 2019r w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U. 2019.652 ze zm.)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy (DZ.U. 2017.1562 ze zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów(DZ.U. 2019.1651 ze zm.)

I. Warunki przyjęć

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 1. Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:
  1. Dorośli absolwenci wszystkich typów szkół,
  2. Aktualni słuchacze liceów dla dorosłych,
  3. Bezrobotni, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe
  4. Pracownicy i osoby, które planują zmianę zawodu zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

 2. Niepełnoletni, którzy ukończyli gimnazjum lub szkołę podstawową oraz mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacja życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy.
 3. Warunkiem przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie.
 4. Warunkiem rozpoczęcia zajęć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w danym roku szkolnym jest zgłoszenie się co najmniej 20 kandydatów. Za zgodą organu prowadzącego CKZ w Ełku wymagana liczba słuchaczy może być niższa niż 20.
 5. Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe osobiście ponoszą koszty wymaganych badań lekarskich.
 6. Niepodjęcie nauki na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub na innej pozaszkolnej formie kształcenia ustawicznego w dniu jej rozpoczęcia bez podania przyczyny traktowane będzie jako rezygnacja z nauki i spowoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie na to miejsce kandydata z listy rezerwowej.

2. Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego

 1. Uczestnikami pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego mogą być wszystkie osoby dorosłe, które spełniły obowiązek szkolny, chcące  uzyskać nowe kwalifikacje lub uprawnienia zawodowe, uzyskać lub uzupełnić wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje zdolności, uzupełniać wiedzę i kwalifikacje zawodowe.
 2. Warunkiem przyjęcia na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego jest wniesienie przez kandydata opłaty za daną formę kształcenia.

II. Wymagane dokumenty w rekrutacji

 1. Dokumenty  na kwalifikacyjne kursy zawodowe:
  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy zgodny ze wzorem CKZ w Ełku,
  • dowód osobisty do wglądu,
  • ostatnie świadectwo ukończenia szkoły do wglądu,
  • zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie,
  • dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów przyjęć określone w pkt. IV niniejszego dokumentu.
 2. Dokumenty w rekrutacji na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego:
  • Wypełniony wniosek o przyjęcie na pozaszkolną formę kształcenia zgodny ze wzorem CKZ w Ełku,
  • kserokopia dowodu osobistego do wglądu,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za daną pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego.
 3. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie CKZ w Ełku w godz. 7.30-15.30  od poniedziałku do piątku, ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk
 4. Niekompletne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.

III. Terminy  postępowania rekrutacyjnego i składania wymaganych dokumentów

1. Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

 1. Rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzona jest dwa razy do roku tj.  na semestr jesienno - zimowy i wiosenno -  letni
 2. Składanie dokumentów przez kandydatów w semestrze jesienno – zimowym na kwalifikacyjne kursy zawodowe trwa do końca 31 sierpnia każdego roku szkolnego, w semestrze wiosenno – letnim do końca 31 stycznia każdego roku szkolnego.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną decyzją dyrektora CKZ w Ełku.
 4. Postępowanie rekrutacyjne w semestrze jesienno - zimowym i semestrze wiosenno - letnim prowadzone przez Komisję Rekrutacyjną  odbywa się w kolejnym dniu roboczym po zakończeniu przyjmowania dokumentów.
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje sie do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

2. Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego:

 1. Rekrutacja na pozaszkolne formy kształcenia trwa przez cały rok szkolny.
 2. Ostateczny termin składania wymaganych dokumentów przez kandydatów wyznacza się najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem zajęć.

IV. Kryteria przyjęć na kwalifikacyjny kurs zawodowy i pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego

1. W przypadku większej liczby pełnoletnich kandydatów niż liczba wolnych miejsc  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów,  którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych oraz spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. wielodzietność kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata
 4. niepełnosprawność innej osoby, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

2. W przypadku kandydata niepełnoletniego bierze się pod uwagę takie kryteria jak:

 1. niepełnosprawność kandydata,
 2. wielodzietność rodziny kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Wszystkie wymienione kryteria mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu,  CKZ w Ełku nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność  zgłoszeń.

5. W przypadku realizacji pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego na zlecenie podmiotów zewnętrznych kryteria przyjęć określone w pkt. IV  nie mają zastosowania.

V. Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej

 1. Kandydat niezakwalifikowany na kwalifikacyjny kurs zawodowy ma prawo w terminie 3 dni wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia go na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 2. Uzasadnienie sporządza sie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia kandydata z wnioskiem.
 3. Kandydat niezakwalifikowany na kwalifikacyjny kurs zawodowy może wnieść do Dyrektora CKZ w Ełku odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor CKZ w Ełku rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania.
 5. Decyzja Dyrektora CKZ w Ełku jest ostateczna.
Załączniki:
Pobierz plik (2021 zasady rekrutacji kkz i inne.pdf)Zasady rekrutacji w CKZ[ ]519 kB

Informujemy, że rekrutacja na kwalifikacyjne kursy zawodowe trwa do 31 stycznia 2020 roku. Więcej informacji w zakładce KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Termin II naboru do projektu „Wsparcie samozatrudnienia w podregionie ełckim w latach 2017-2018” został przedłużony. Dokumenty rekrutacyjne należy składać  do 30.09.2017 r. w Biurze Projektu na ul. 11 Listopada 24, 19-300 Ełk pok. 14.

NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM!!

 • bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe - więcej informacji w zakladce Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
 • elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie.

Zapoznaj się z: Zasady rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w CKZ w Ełku

Zapisy: Sekretariat CKZ, ulica 11 Listopada 24, 19-300 Ełk, tel. +48 87 621 78 78