Kursy umiejętności zawodowych: płatne

Technik budownictwa organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką.

Będziesz pracować przede wszystkim w zespole. Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru. Wykonywać będziesz pracę bardzo urozmaiconą. Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.

-B.18.1 Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

-B.18.2 Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

-B.18.3 Wykonywanie tynków

-B.18.4 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

* Decyzję o tym, która kwalifikacja będzie podbudową dla zawodu technik budownictwa podejmuje

szkoła po analizie lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych. Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych, pracowniach konserwacji zabytków, spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach gminy, biurach projektów, instytutach naukowo-badawczych, hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych. Możesz pracować za granicą.

Najważniejszym etapem Twojej kariery zawodowej będzie zdobycie uprawnień budowlanych, co pozwoli na uzyskanie pełnej samodzielności i pracę na stanowiskach kierowniczych.

Warunki pracy

Będziesz pracować najczęściej 8 godzin, głównie na placu budowy, w laboratorium, biurze, magazynach, warsztatach remontowych. Będziesz musiał docierać w każde miejsce na placu budowy, wymaga to nieustannego przemieszczania się wśród ciężkich maszyn czy samochodów transportowych. Będziesz przebywać zarówno na wysoko położonych rusztowaniach, jak i w wykopach o głębokości nawet kilku pięter. Wymagana jest dyspozycyjność. Możesz pracować poza miastem, w dużej odległości od stałej siedziby firmy, nawet za granicą.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Technik budownictwa wykonuje murowane konstrukcje budowlane, rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;

Będziesz pracować przede wszystkim w zespole. Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru. Wykonywać będziesz pracę bardzo urozmaiconą. Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.

-B.18.1 Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

-B.18.2 Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

-B.18.3 Wykonywanie tynków

-B.18.4 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

* Decyzję o tym, która kwalifikacja będzie podbudową dla zawodu technik budownictwa podejmuje

szkoła po analizie lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych. Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych, pracowniach konserwacji zabytków, spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach gminy, biurach projektów, instytutach naukowo-badawczych, hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych. Możesz pracować za granicą.

Najważniejszym etapem Twojej kariery zawodowej będzie zdobycie uprawnień budowlanych, co pozwoli na uzyskanie pełnej samodzielności i pracę na stanowiskach kierowniczych.

Warunki pracy

Będziesz pracować najczęściej 8 godzin, głównie na placu budowy, w laboratorium, biurze, magazynach, warsztatach remontowych. Będziesz musiał docierać w każde miejsce na placu budowy, wymaga to nieustannego przemieszczania się wśród ciężkich maszyn czy samochodów transportowych. Będziesz przebywać zarówno na wysoko położonych rusztowaniach, jak i w wykopach o głębokości nawet kilku pięter. Wymagana jest dyspozycyjność. Możesz pracować poza miastem, w dużej odległości od stałej siedziby firmy, nawet za granicą.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl

Technik architektury krajobrazu inwentaryzuje i opracowuje elementy terenów zieleni na potrzeby projektów zagospodarowania obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych. Planuje, organizuje i wykonuje prace z zakresu urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni.

R.21.1 Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

R.21.2 Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii. Warto rozwijać zainteresowania ekologią i uzdolnienia artystyczne.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach, pod nadzorem, których znajdują się tereny zieleni. Możesz być także zatrudniony w pracowniach projektujących tereny zieleni, w gminnych wydziałach architektury.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin dziennie. Część tego czasu zajmą czynności przygotowawcze oraz przejazd z siedziby przedsiębiorstwa do miejsca pracy. Będziesz większość czasu pracować na wolnym powietrzu, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Możesz pracować na wysokości.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl .

Technik architektury krajobrazu inwentaryzuje i opracowuje elementy terenów zieleni na potrzeby projektów zagospodarowania obszarów zurbanizowanych i niezurbanizowanych. Planuje, organizuje i wykonuje prace z zakresu urządzania, pielęgnacji i konserwacji terenów zieleni.

R.21.1 Przygotowywanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu

R.21.2 Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: ogrodnik, technik ogrodnik, pszczelarz, technik pszczelarz, rolnik, technik rolnik, technik hodowca koni, operator maszyn leśnych, technik leśnik, rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego, technik weterynarii. Warto rozwijać zainteresowania ekologią i uzdolnienia artystyczne.

Kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach, pod nadzorem, których znajdują się tereny zieleni. Możesz być także zatrudniony w pracowniach projektujących tereny zieleni, w gminnych wydziałach architektury.

Warunki pracy

Będziesz pracować 8 godzin dziennie. Część tego czasu zajmą czynności przygotowawcze oraz przejazd z siedziby przedsiębiorstwa do miejsca pracy. Będziesz większość czasu pracować na wolnym powietrzu, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Możesz pracować na wysokości.

Więcej informacji na temat kierunku uzyskasz w zakładce: podstawa programowa na stronie: www.koweziu.edu.pl . Szczegółowy opis zawodu w Przewodniku po zawodach dostępnym na stronie www.euroguidance.pl