OBECNIE KSZTAŁCIMY NA NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH:

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

P1050726 technik chrony fizycznejTechnik ochrony fizycznej osób i mienia w wyniku kształcenia w zawodzie powinien umieć: posługiwać się pojęciami z zakresu podstaw prawnych wykonywania zadań ochrony osób i mienia, organizować i realizować ochronę fizyczną osób i mienia, prowadzić działalność w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej, analizować stan potencjalnych zagrożeń oraz aktualny i perspektywiczny stan bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów i urządzeń, kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej i samodzielnie podejmować decyzje, prowadzić dokumentację wewnętrzną służb ochrony, sporządzać plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, dokonywać analizy czynników mających wpływ na tworzenie i funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia na podstawie koncesji, organizować współprace specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami miejskimi.

Po ukończeniu nauki absolwenci przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu którego uzyskują tytuł technika ochrony osób i mienia. Uzyskują też licencję II stopnia pracownika ochrony fizycznej.

Technik ochrony fizycznej osób i mienia:

może organizować i kierować działalnością wewnętrznych służb ochrony, realizuje zadania z zakresu ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych. Absolwenci spełniają wymagania dotyczące wykształcenia niezbędnego do ubiegania się o licencję pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia.

Nauka na kierunku gwarantuje zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, handlowego i finansowego. Rozbudowany blok sportowy umożliwia efektywne podwyższenie sprawności fizycznej.

Perspektywy zawodowe:

Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Ukończenie szkoły policealnej oraz uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia umożliwia uzyskanie licencji II-go stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (bez egzaminu państwowego!). Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

Po ukończeniu szkoły jej absolwenci mogą ubiegać się o:

 • wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Wniosek o wydanie licencji składa się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Komendanta Wojewódzkiego Policji. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie specjalistycznych kwalifikacji w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia, są dyplomy i świadectwa wydane między innymi przez szkoły niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych kształcące w zawodzie pracownika ochrony, według programów nauczania uwzględniających podstawę programową ustaloną odrębnymi przepisami (podstawa prawna & 2 Rozporządzenia MSWiA z dnia 07 sierpnia 1998r. Dz.U. nr 113, poz. 731)

 • wydanie koncesji wymaganej do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Wniosek o wydanie koncesji składa się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncesję wydaje się na wniosek przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, jeżeli osoba ta posiada licencję drugiego stopnia ( podstawa prawna art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. Dz.U. nr 114,poz.740)

Możliwości podjęcia pracy:

 • w agencjach ochrony na stanowisku kierowniczym
 • we własnej firmie ochroniarskiej
 • w przedsiębiorstwach, które prowadzą szkolenia dla przyszłych pracowników ochrony osób i mienia
 • w dowolnym przedsiębiorstwie - jako pracownik ochrony

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżące i okresowe analizy stanu bhp w zakładzie pracy, rozwiązuje bieżące problemy techniczne i organizacyjne związane z bhp w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy. Kontroluje stan bhp w zakładzie, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne oraz opinie dotyczące spełniania wymagań bezpieczenstwa i higieny pracy, ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń, wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Pracę wykonuje w pomieszczeniach zamkniętych, w normalnych warunkach, na wolnym powietrzu, w ciągłym ruchu. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy może podjąć pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach prowadzących działy higieny i bezpieczeństwa pracy.

Przykładowe zadania dla tego zawodu:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wyników badań środowiska pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, poziomu zagrożeń ze strony czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • popularyzowanie na terenie zakładu pracy zagadnienia bhp,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych nowo zatrudnianych pracowników,
 • uczestnictwo w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczenstwa i higieny pracy,
 • informowanie zwierzchników o stwierdzonych w zakładzie pracy zagrożeniach, przedkładanie propozycji ich usunięcia,
 • uczestniczenie w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, instrukcji i regulaminów dotyczących bhp,
 • integrowanie działań poszczególnych służb pracowniczych w zakładzie pracy w zakresie obowiązków dotyczących bhp, w tym również w zakresie organizowania okresowych badań lekarskich i profilaktyki zdrowotnej pracowników.
 • doradzanie w zakresie obowiązujących zasad i przepisów dotyczących bhp oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • pobudzanie potrzeby znajomości problematyki bhp u pracowników poprzez stwarzanie systemu oddziaływań sprzyjających poprawie warunków pracy.