Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 września 2012 r. wprowadza nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa 65% minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną (OKE).

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu; dyplomu technika w danym zawodzie.

Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Egzamin zawodowy jest egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji, a  w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania odpowiedniego dla danego zawodu wykształcenia zasadniczego zawodowego lub wykształcenia zasadniczego branżowego, wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego-również dyplomu zawodowego.

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym. Umożliwia uzyskanie porównywalnej i  obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i  zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia.

Jest to rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom osób dorosłych, podejmujących dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe w trakcie pracy zawodowej. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ): bezpłatne

 

Kwalifikacja

Liczba godzin
/ czas trwania

Zawód

1

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

470 / 2 sem

ELEKTRYK 741103

2

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

615 / 2 sem

 

625 / 2 sem

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

3

OGR.01. Wykonywanie kompozycji florystycznych

430 / 2 sem

FLORYSTA 343203

4

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

520 / 2sem

KUCHARZ 512001

5

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

550 / 2sem

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

6

BUD.11. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

560 / 2 sem

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE 712905

7

MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających

559 / 2 sem

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307

8

FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

874 / 3 sem

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZYCH 514207

9

BPO.02. Ochrona osób i mienia

1036 / 3 sem

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315

10

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

550 / 2sem

CUKIERNIK 751201

11

DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych

550 / 2 sem

STOLARZ 752205

12

MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

550 / 2 sem

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

13

MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

550 / 2sem

MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ 723310

14

MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

550 / 2sem

ŚLUSARZ 722204

15

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

864 / 3 sem

OPIEKUNKA DZIECIĘCA 325905

16

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

754 / 3 sem

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ 341202

17

MEC.10. Organiacja i wykonywanie prac spawalniczych

420 / 2 sem

TECHNIK SPAWALNICTWA 311516

TECHNIK SPAWALNICTWA 311516