Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Ełku jest szkołą publiczną prowadzoną przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, które podlega pod Starostwo Powiatowe w Ełku. Nadzór nad placówką sprawuje Delegatura Kuratorium Oświaty w Ełku.

Oferta edukacyjna Szkoły Podstawowej kierowana jest do młodzieży z obowiązkiem szkolnym, która w związku z różnymi problemami: rodzinnymi, społecznymi, ekonomicznymi, zdrowotnymi i innymi posiada opóźnienie w cyklu kształcenia, nie rokuje ukończenia szkoły dla młodzieży i ma ukończone 16 lat.

Placówka współpracuje z Hufcem Pracy w Ełku, która zapewnia młodzieży możliwość kształcenia i przygotowania zawodowego oraz opiekę wychowawczą nakierowaną na profilaktykę, socjalizację i resocjalizację. Dzięki współpracy CKPiU z Hufcem Pracy słuchacze mają możliwość kontynuowania nauki zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania (forma tzw. dochodząca).

Kształcenie zawodowe odbywa się w zakładach pracy pod kierunkiem instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kadra pedagogiczna hufca ściśle współdziała z pracodawcami, domami rodzinnymi i szkołami. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla młodzieży objętej wsparciem OHP odbywa się w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, lakiernik, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, piekarz, blacharz samochodowy.

Nabór chętnych do szkoły odbywa się raz w roku: 

O tym czy powstanie klasa decyduje ilość chętnych do nauki.

1. Kto może się uczyć w szkole podstawowej?

Obecnie prowadzony jest nabór do siódmej klasy szkoły podstawowej. Naukę w niej może podjąć osoba, która:

 • ukończyła 16 lat, a w szczególnych przypadkach 15.
 • ukończyła klasę 6 szkoły podstawowej lub inną dowolną klasę szkoły podstawowej lub nie uzyskała promocji do klasy trzeciej gimnazjum.

2. Wymagane dokumenty przy podjęciu nauki.

Aby podjąć naukę w szkole podstawowej należy w sekretariacie placówki złożyć n/w dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (6-letniej)
 • dokument tożsamości
 • 2 zdjęcia

*Przy zapisie osoby niepełnoletniej:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (6-letniej)
 • dokument tożsamości
 • 2 zdjęcia
 • opinia pedagoga szkolnego o wskazaniu do nauki w szkole dla dorosłych
 • opinia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
 • podanie o przyjęcie do dyrektora szkoły
 • podanie o przyjęcie do dyrektora szkoły od opiekuna prawnego

3. Jak wygląda nauka w szkole?

Nauka w szkole podstawowej odbywa się 3 razy w tygodniu, w systemie dziennym, trwa 4 semestry (2 lata).                                                                                                                                              

4. Zasady promocji.

Słuchacze szkoły podstawowej oceniani są na bieżąco, w trakcie semestru przystępują do egzaminu pisemnego ze wszystkich przedmiotów, dodatkowo zdają egzamin ustny z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz egzamin praktyczny z informatyki. Aby uzyskać promocję na następny semestr słuchacz szkoły musi uzyskać z egzaminów oceny co najmniej dopuszczające ze wszystkich przedmiotów. W przypadku otrzymania max. dwóch ocen niedostatecznych słuchaczowi przysługuje egzamin poprawkowy, który przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. 

5. Kiedy otrzymasz świadectwo ukończenia szkoły.

Aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej w 4 semestrze słuchacz musi otrzymać ze wszystkich przedmiotów oceny pozytywne – co najmniej dopuszczające. Ponadto słuchacz  8 klasy musi obowiązkowo przystąpić do „sprawdzianu po 8 klasie”.

6. Sprawdzian w 8 kl. szkoły podstawowej – co to jest?

Sprawdzian w 8 kl. szkoły podstawowej ma za zadanie sprawdzić wiedzę słuchacza. Wynik egzaminu nie wpływa na oceny z poszczególnych przedmiotów.

7. Dodatkowe zajęcia

Zajęcia z pedagogiem, spotkania z socjoterapeutą, doradztwo zawodowe, samorząd słuchaczy, koło teatralne, wolontariat.

8. W placówce mieści się:

 • Biblioteka z czytelnią
 • Świetlica
 • Stół do tenisa stołowego.

Placówka wystawia zaświadczenia honorowane przez ZUS, KRUS oraz inne instytucje, słuchacze otrzymują także legitymacje uprawniające do zniżek na przejazdy czy bilety wstępu.