Dzięki współpracy z Pracodawcami regionu warmińsko- mazurskiego, dajemy naszym uczniom możliwość realizowania praktyk zawodowych w zakładach pracy, firmach spełniających standardy europejskie.

W naszych działaniach kierujemy się zasadą, że „uczeń jest najważniejszy”, wspomagając ich w odkrywaniu i rozwijaniu swoich umiejętności. Rozpoznanie i szlifowanie własnych atutów podczas praktyk zawodowych czyni z naszych uczniów lepszy „produkt” dla przyszłych pracodawców.

Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują po ukończeniu praktyk referencje, które są pierwszym udokumentowanym potwierdzeniem ich umiejętności.

Istotą kształcenia w szkołach zawodowych jest przygotowanie uczniów i słuchaczy do sprawnego wykonywania przyszłego zawodu. Dlatego wielkie znaczenie przywiązuje się do praktycznej nauki zawodu. Praktyczna nauka zawodu przebiega zgodnie z programem nauczania w danym zawodzie i może być realizowana w formie praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych.

PRAKTYKA ZAWODOWA:

Praktyka zawodowa to wykonywanie pracy w warunkach 4 tygodnie w ciągu roku szkolnego lub 2 tygodnie kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Praca praktykanta odbywa się pod opieką opiekuna wyznaczonego przez pracodawcę, bądź samego pracodawcy. Osoba opiekuna praktyki zawodowej jest uzgadniania z CKZ. Opiekunowie praktyk nie muszą legitymować się przygotowaniem pedagogicznym. Praktykant podlega przepisom regulaminowym szkoły i jednocześnie przepisom organizacyjno - porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy.

Celem praktyki jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy.

CKZ w Ełku na podstawie podpisanych umów organizuje praktyki zawodowe dla:

1.  uczniów z:

  • Zespołu Szkół nr 1 w Ełku
  • Zespołu Szkół nr 6 w Ełku
  • Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku.

2. słuchaczy szkół dla dorosłych z:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.

3. Słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.