IMG_0087.JPG

 

 

 

Biblioteka jest: Interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli pracujących w bibliotece (lekcje biblioteczne) oraz indywidualnie pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy; ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców; ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

 

biblioteka IMG 0087Zadaniem biblioteki jest:

 • gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych
 • obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i media teki
 • prowadzenie działalności informacyjnej
 • zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych
 • podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej
 • wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania
 • przysposabianie uczniów do samokształcenia, działanie na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek
 • rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów
 • kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych
 • organizacja wystaw okolicznościowych.

Do zadań nauczycieli pracujących w bibliotece należy:

W zakresie pracy pedagogicznej:

 1. udostępnianie zbiorów biblioteki w wypożyczalni, w czytelni oraz do pracowni przedmiotowych
 2. prowadzenie działalności informacyjnej i propagującej czytelnictwo, bibliotekę i jej zbiory
 3. zapoznawanie czytelników biblioteki z komputerowym systemem wyszukiwania informacji
 4. udzielanie uczniom porad w doborze lektury w zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb
 5. współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych oraz kół zainteresowań, z innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia
 6. udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem biblioteki.

biblioteka IMG 0088W zakresie prac organizacyjno-technicznych:

 1. troszczenie  się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki
 2. gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami, przeprowadzanie ich selekcję
 3. wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych
 4. prowadzenie ewidencję zbiorów
 5. klasyfikowanie, katalogowanie, opracowywanie technicznie i konserwacja zbiorów
 6. organizowanie warsztatu działalności informacyjnej
 7. prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki dziennej i okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów
 8. planowanie pracy: opracowuje roczny, ramowy plan pracy biblioteki oraz terminarz zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych
 9. składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole
 10. ma obowiązek korzystać z dostępnych technologii informacyjnych i doskonalić własny warsztat pracy.

Nauczyciele zatrudnieni w bibliotece zobowiązani są prowadzić politykę gromadzenia zbiorów, kierując się zapotrzebowaniem  nauczycieli i uczniów, analizą obowiązujących w szkole programów i ofertą rynkową oraz możliwościami finansowymi szkoły.

Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa „Regulamin biblioteki”.

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły, który:

 1. zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia;
 2. zatrudnia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami bibliotekarskimi  i pedagogicznymi według obowiązujących norm etatowych oraz zapewnia im warunki do doskonalenia zawodowego;
 3. przydziela na początku każdego roku kalendarzowego środki finansowe na działalność biblioteki;
 4. zatwierdza przydziały czynności poszczególnych bibliotekarzy;
 5. zarządza skontrum zbiorów biblioteki, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczycieli pracujących w bibliotece;
 6. nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu szkoły lub dotowane przez radę rodziców  i innych ofiarodawców.