MG 8109 ckz wejście

WIZJA

Centrum świadczy najlepszej jakości usługi edukacyjne zapewniające przygotowanie mobilnych na rynku pracy, rzetelnych pracowników, świadomych konieczności samorealizacji i uczenia się przez całe życie w celu poprawy swojej sytuacji zawodowej i osobistej.

MISJA

Jesteśmy po to, aby:

 • Wspierać i promować kształcenie ustawiczne,
 • Wyrównywać szanse edukacyjne,
 • Zaspokajać oczekiwania słuchaczy i ich potrzeby edukacyjne,
 • Wyzwalać wśród naszych słuchaczy i uczniów postawy kreatywne wobec współczesnego świata poprzez stosowanie nowatorskich metod nauczania, m. in. kształcenie na odległość.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym,
 • Oferować efektywne formy kształcenia dostosowane do potrzeb aktualnego rynku pracy,
 • Współpracować z pracodawcami w celu przygotowania i realizacji oferty edukacyjnej oraz stworzenia atrakcyjnych miejsc praktyk zawodowych,
 • Zapewnić nowoczesną bazę techno-dydaktyczną będącą wyspą edukacyjną dla współpracujących szkół i instytucji,
 • Zapewnić słuchaczom i uczniom wykwalifikowaną, doświadczoną i stale dokształcającą się kadrę dydaktyczną,
 • Kształtować właściwą postawę wobec zawodu opartą na rzetelności oraz etyce zawodowej,
 • Kształtować umiejętności interpersonalne i praktyczne spełniające oczekiwania pracodawców.

Nasza historia nie jest zbyt długa. Zaczęła się w 2002 roku. Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku (CKPiU) jest publiczną placówka oświatową powołaną uchwałą nr XXXVII/282/02 Rady Powiatu w Ełku z dnia 27 lutego 2002 roku do realizacji zadań z zakresu bezpłatnego przygotowania praktycznego młodzieży i ustawicznego dorosłych.

Centrum Kształcenia Praktycznego powstało na bazie Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Mechaniczno- Elektrycznych w Ełku. Ich historia sięga 1946 roku. Wieloletnia tradycja tej instytucji oraz doświadczenie pracujących w niej nauczycieli i pracowników administracji i obsługi stanowi poważny fundament naszej szkoły.

msg41 f2 duze

Centrum Kształcenia Ustawicznego początkowo Prowadziło cztery typy szkół dla dorosłych powołanych uchwałami Rady Powiatu w Ełku z dnia 09 stycznia 2003 r. a mianowicie:

 • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, które w roku 2011 zostało przeniesione do zespołu Szkół nr 2
 • Liceum Profilowane dla Dorosłych, które w wyniku zmian w kształceniu zostało z czasem wygaszone
 • Technikum dla Dorosłych
 • Szkołę Policealną dla Dorosłych.

Oferta Kształcenia Spotkała się z dużym zainteresowaniem. Na I semestr w roku szkolnym 2002/2003 zgłosiło się 825 słuchaczy. Wszystkie typy szkół prowadzone były w systemie zaocznym. Zajęcia rozpoczęły się w lutym 2003 roku. Zjazdy odbywały się, co dwa tygodnie - w sobotę i niedzielę. W kwietniu 2003 roku Rada Powiatu powołała kolejne dwa typy szkół dla dorosłych:

 • Gimnazjum dla Dorosłych
 • Zasadniczą Szkołę Zawodowa dla Dorosłych.

Zajęcia w Gimnazjum prowadzone były początkowo w dwóch systemach: stacjonarnym i zaocznym, natomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej w systemie zaocznym. Pierwsze zajęcia odbyły się 1 września 2003.

Uchwałą Powiatu Ełckiego w roku 2019 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku zostało przekształcone w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.

Zajęcia w naszej szkole są bezpłatne, ponieważ CKZ jest finansowane z budżetu Powiatu Ełckiego, oraz częściowo z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności szkoleniowo-produkcyjnej.

Oferta szkolna CKZ dostosowana jest do ciągłych zmian ekonomicznych, społecznych i technologicznych. Ma wpływ na stan rynku pracy w kraju a przede wszystkim w województwie warmińsko-mazurskim.